19. července 2024
pátek
Mateřské centrum / herna
otevírá 16. 9. 2024
Sala terrena
15.00–21.00+

Stanovy spolku

Název a sídlo spolku

Název spolku:
Komunitní centrum Kampa, spolek

Sídlo spolku:
Hroznová 493/5, Praha 1, 118 00

Účel a hlavní činnost spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

 • rozvoj občanské společnosti a podpora místní pospolitosti,
 • participace členů spolku v oblasti veřejného života se zřetelem na lokální problémy,
 •  iniciování aktivity členů spolku v oblasti kulturní, vzdělávací, sportovní a dalších zájmů podle věkových skupin,
 • ochrana životního prostředí Prahy 1 zejména Kampy a okolí proti nežádoucím zásahům, které ohrožují tuto unikátní lokalitu.

Hlavní formy činnosti spolku jsou zejména:

 • setkávání členů spolku různých zájmových a věkových skupin,
 • pořádání, zajišťování a organizování seminářů, besed, přednášek, kurzů, vzdělávacích, zájmových a kulturních akcí a dalších aktivit pro členy spolku a zajistit tak přirozenou sousedskou pospolitost,
 • provozování mateřského centra,
 • jednání s orgány místní správy a samosprávy a účastnit se jednání,
  účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí,
 • vydáváním letáčků informovat o činnosti a aktivitách spolku.

Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou spolku. O přijetí
rozhoduje valná hromada na svém nejbližším jednání

Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání valné hromady
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 • podílet se na praktické činnosti spolku

Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením, které je písemně oznámeno výkonnému týmu spolku
 • úmrtím člena spolku
 • vyloučením člena spolku valnou hromadou, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výkonným týmem porušuje tyto stanovy
 • pokud se člen nezúčastní dvou po sobě jdoucích valných hromad, bez řádné omluvy

Valná hromada může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Orgány spolku

Strukturu spolku tvoří:

 • valná hromada
 • výkonný tým
 • dozorčí rada

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně v termínu stanoveném po vzájemné dohodě členů, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • zvolila výkonný tým spolku a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet spolku předkládaný výkonným týmem,
 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výkonným týmem a seznámila členy s výsledky hospodaření,
 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla a vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy spolku,
 • rozhodla o zániku spolku.

Zasedání valné hromady spolku svolává výkonný tým spolku v termínu stanoveném po vzájemné dohodě členů. Výkonný tým je povinen do 1 měsíce svolat valné shromáždění, pokud ho o to požádá písemně alespoň dvě třetiny členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Valná hromada je usnášení schopná, souhlasí- li s předloženými návrhy nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

Výkonný tým

Výkonný tým je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními valné hromady a plní úkoly uložení mu valnou hromadou.
Výkonný tým spolku má lichý počet členů, které volí valná hromada tajnou volbou.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

Dozorčí rada má lichý počet členů, které volí valná hromada tajnou volbou.

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná výkonný tým, případně výkonným týmem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výkonného týmu je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

Hospodaření spolku

Za hospodaření spolku odpovídá výkonný tým. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výkonným týmem a schváleného valnou hromadou.

Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a granty.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl 2. a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl 2. Členové spolku mohou být finančně odměňováni.